slider

Zásady ochrany osobních údajů

dle:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
dále také jen: „Nařízení“ nebo „Nařízení GDPR“


1. Advokáti:

JUDr. Tomáš Vymazal IČO: 662 48 388 ev. č. ČAK: 08797,
Mgr. Petr Čubík IČO: 714 64 492 ev. č. ČAK: 11621,
Mgr. Hana Líňová IČO: 024 78 111 ev. č. ČAK: 15431,

všichni se sídlem Wellnerova 1322/3C, 779 00 Olomouc (dále také jen: „Advokátní kancelář“)

(všichni dále také jen: „Advokáti“)
(každý jednotlivě dále také jen: „Advokát“)

prohlašují, že jsou na základě písemné dohody uzavřené ve smyslu čl. 26 Nařízení společnými správci osobních údajů klientů či potenciálních klientů a dále osobních údajů fyzických osob získaných v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování právních služeb, ovšem netýkajících se přímo klienta (tj. osobních údajů jiných fyzických osob - např. protistrany - získaných přímo od klienta, ze soudních spisů apod.).


2. Subjektem údajů se rozumí ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Jedná se o následující kategorie osob:

a) klient či potenciální klient,
b) b) osoba, jejíž osobní údaje jsou Advokátům či jednomu z nich poskytnuty v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi.

3. Konkrétně Advokáti zpracovávají u klienta či potenciálního klienta a osoby, jejíž osobní údaje jsou Advokátům či jednomu z nich poskytnuty v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi (např. osobní údaje zaměstnance klienta, jeho pacienta, dodavatele, který je smluvní stranou, protistranou ve sporu apod.) následující kategorie osobních údajů:

a) titul,
b) jméno,
c) příjmení,
d) IČO,
e) DIČ,
f) evidenční číslo (např. ČAK, ČLK apod.),
g) datum narození,
h) místo narození,
i) státní příslušnost,
j) rodné číslo,
k) rodné příjmení,
l) adresa trvalého pobytu,
m) adresa skutečného pobytu,
n) adresa pro doručování,
o) číslo bankovního účtu,
p) č. občanského průkazu,
q) č. cestovního dokladu,
r) datum vydání občanského průkazu či cestovního dokladu,
s) místo vydání občanského průkazu či cestovního dokladu,
t) údaje o zdravotním stavu,
u) zdravotní pojišťovna,
v) nejvyšší dosažené vzdělání,
w) druh vzdělání,
x) dosažená kvalifikace,
y) výše mzdy nebo platu,
z) identifikace předchozího zaměstnavatele,
aa) údaj o typu a délce předchozího zaměstnání a druhu vykonávané činnosti,
bb) údaj o tom, zda byl předchozí pracovní poměr skončen předchozím zaměstnavatelem z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
cc) informace o probíhající exekuci, případně insolvenčním řízení,
dd) informace o výši prováděných srážek ze mzdy,
ee) osobní stav, případně informaci o vedení společné domácnosti,
ff) počet dětí a jejich identifikace,
gg) identifikace manžela/manželky,
hh) informace o probíhajících/proběhlých civilních řízeních,
ii) informace o probíhajících/proběhlých trestních řízeních a odsouzeních,
jj) informace o probíhajících/proběhlých správních řízeních, případně odsouzeních ve správním řízení,
kk) telefonní číslo,
ll) e-mailová adresa,
případně další osobní údaje, jejichž znalost Advokátem je pro účely poskytnutí požadované právní služby vyžadována speciálními právními předpisy.

Advokáti nezpracovávají všechny výše specifikované osobní údaje vždy; záleží na typu právní služby, kterou tomu kterému klientovi poskytují, nebo typu jiného právního vztahu.


4. Právním základem zpracování osobních údajů je:
osobní údaje o klientovi či potenciálním klientovi:
čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro realizaci smlouvy o poskytování právních služeb či objednávky učiněné potenciálním klientem za účelem realizace poptávaných právních služeb (tj. plnění smlouvy); týká se všech osobních údajů, ledaže se uplatní právní základ - oprávněný zájem - viz následující odrážka;
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Advokátů - týká se osobních údajů specifikovaných v čl. II., odst. 1 bodu I. pod písm. kk), ll).
Oprávněným zájmem se v tomto případě rozumí zájem na dosažení rychlejší a efektivnější komunikace mezi Advokátem a klientem.
osobní údaje o jiné fyzické osobě poskytnuté Advokátovi v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi::
čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Advokátů. Oprávněným zájmem se v tomto případě rozumí plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem.

5. Advokáti prohlašují, že osobní údaje specifikované v čl. 3 v závislosti na poskytnutých právních službách nezbytně potřebují pro účely jejich řádného poskytnutí (ve vztahu k určitým osobním údajům se jedná o zákonný požadavek, ve vztahu ke zbylým osobním údajům o požadavek smluvní). Nebudou-li subjektem údajů osobní údaje specifikované v čl. 3 těchto zásad poskytnuty (s výjimkou e-mailu a telefonního čísla - viz výše), nebude možné subjektu údajů požadovanou právní službu poskytnout.


6. Osobní údaje jak v listinné, tak elektronické podobě zpracovávají Advokáti po celou dobu trvání závazku ze smlouvy o poskytování právních služeb. Po ukončení tohoto závazku mezi Advokátem a klientem (po ukončení poskytování právních služeb) jsou Advokáti povinni osobní údaje jakožto součást klientského spisu uchovávat po dobu pěti (5) let ve smyslu čl. 3 Usnesení představenstva ČAK č. 9/1999 Věstníku ČAK, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb a o vedení evidence provedených konverzí ze dne 8.11.1999, v platném znění, ledaže zvláštní právní předpisy stanoví jinak (např. § 56a odst. 3 zákona č. 89/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, který stanovuje uchovávat osobní údaje v dokumentech souvisejících se službou spočívající ve správě majetku po dobu deseti (10) let od ukončení správy, nebo § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, v platném znění, který ukládá uchovávat konkrétní osobní údaje po dobu deseti (10) let od ukončení obchodního vztahu s klientem). Nebude-li mezi Advokátem a klientem smlouva o poskytování právních služeb uzavřena, přestože byly ze strany potenciálního klienta již některé osobní údaje v rámci dojednávání smluvních podmínek předány, budou tyto osobní údaje ihned smazány, resp. zlikvidovány (smazány z interního disku, případně skartovány listiny tyto údaje obsahující), nestanoví-li speciální právní předpis po určitou dobu povinnost jejich archivace.


7. K osobním údajům ve smyslu čl. 3 těchto Zásad mají přístup mimo Advokáta i zaměstnanci Advokáta JUDr. Tomáše Vymazala. Tito zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti obdobnou povinnosti mlčenlivosti advokáta, ke které se Advokátovi JUDr. Tomáši Vymazalovi písemně zavázali.


8. Osobní údaje ve smyslu čl. 3 těchto Zásad mohou být Advokátem předány/poskytnuty/zpřístupněny i jinému subjektu, a to:

soudu
notáři,
jinému advokátovi,
správnímu orgánu,
překladatelské společnosti,
protistraně,

vždy s ohledem na charakter poskytované právní služby. O tom, zda a případně jakému subjektu budou v tom kterém konkrétním případě Advokátem konkrétní osobní údaje poskytnuty, bude každý klient informován individuálně, v závislosti na jemu poskytované právní služby. Dále jsou osobní údaje zpřístupněny:

externímu správci IT systému Advokátní kanceláře,
účetnímu každého z Advokátů (fakturační údaje).

9. Osobní údaje o klientech a osobách, jejíž osobní údaje jsou Advokátům či jednomu z nich poskytnuty v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi ve smyslu čl. 3 těchto Zásad, jsou uchovávány:

v elektronické podobě na interním disku umístěném v sídle Advokátní kanceláře;
v listinné podobě ve spisovnách umístěných v kancelářích každého z Advokátů v sídle Advokátní kanceláře, vždy se jedná o místa nepřístupná klientům či návštěvníkům Advokátní kanceláře.
V době nepřítomnosti Advokátů či zaměstnanců Advokáta je celá Advokátní kancelář zabezpečena uzamčením a funkčním alarmem.

10. Subjekt údajů má ve smyslu čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům. Toto právo zahrnuje právo získat od kteréhokoli z Advokátů potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud k jejich zpracování dochází, pak právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

seznam osobních údajů, které jsou zpracovány,
účel zpracování těchto osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje subjektu údajů byly nebo budou zpřístupněny,
doba zpracování osobních údajů či způsob jejího určení,
existence práva požadovat po Advokátech, resp. kterémkoli z nich opravu/doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, práva požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, práva na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení, práva na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení, práva podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu čl. 77 Nařízení a práva na soudní ochranu ve smyslu čl. 78 a 79 Nařízení,
zdroj osobních údajů.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku (tj. práva na přístup) zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že Advokáti - společní správci, resp. některý z nich požadované údaje zašlou na e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána. Požádá-li subjekt údajů o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě, bude mu tím společným správcem - Advokátem, který informaci poskytl, naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů je povinen na žádost subjektu údajů ve smyslu tohoto článku písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Advokát povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

Pokud o to subjekt údajů požádá, je oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů povinen vydat mu i kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány, a to primárně v elektronické podobě. Požádá-li však subjekt údajů o předání kopií v listinné podobě, případně neposkytne-li Advokátovi pro tento účel e-mailovou adresu, poskytne jeden ze společných správců - Advokátů kopie v listinné podobě. Za poskytnutí kopií v listinné podobě účtuje ten společný správce - Advokát, který kopie poskytl, administrativní poplatek ve výši 5,- Kč/list.


11. Subjekt údajů má právo po kterémkoli z Advokátů požadovat opravu či doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku může subjekt údajů učinit:

osobně v místě sídla Advokátní kanceláře v provozní době (tj. v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin),
telefonicky (pak je Advokát povinen ověřit totožnost klienta - volajícího doplňujícími dotazy),
e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
žádostí v listinné podobě zaslané na adresu sídla Advokátní kanceláře.

Požaduje-li subjekt údajů opravu či doplnění osobně nebo telefonicky, provede oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů změnu ihned, případně ihned subjektu údajů sdělí důvody, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Požaduje-li subjekt údajů ze strany Advokáta na svou žádost písemnou reakci, je subjekt údajů povinen podat svou žádost písemně, a to buď v listinné podobě, nebo e-mailem s tím, že oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů opravu či doplnění provede a klientovi zašle na jeho e-mailovou adresu, z níž byla žádost odeslána, potvrzení o provedení opravy/doplnění. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání potvrzení o provedení opravy/doplnění dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné potvrzení dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím společným správcem - Advokátem, který informaci poskytl, naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů je povinen poskytnout na žádost subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je o tom povinen Advokát informovat subjekt údajů do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.


12. Subjekt údajů má právo po kterémkoli z Advokátů požadovat výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, to však pouze:

nejsou-li již tyto údaje potřebné pro účel, pro který jsou zpracovávány,
neexistuje žádný právní důvod pro zpracování těchto údajů,
byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně,
je-li třeba, aby byly osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti.

I kdyby byly splněny výše specifikované podmínky, právo na výmaz osobních údajů subjekt údajů nemá, jestliže je zpracování nezbytné:

pro výkon práva na svobodu a informace,
pro splnění právní povinnosti dle platných a účinných právních předpisů, případně pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro účely statistické,
z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů zašlou informace o přijatých opatřeních na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím společným správcem - Advokátem, který informaci poskytl naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů je povinen na žádost subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Advokát povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.


13. Subjekt údajů má právo po kterémkoli z Advokátů požadovat omezení zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, to však pouze:

popírá-li přesnost osobních údajů, a to po dobu, než přesnost Advokáti nebo některý z nich ověří; tyto osobní údaje pak mohou být po dobu trvání omezení zpracování zpracovány pouze ve smyslu uložení pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, v důležitém veřejném zájmu, pro ochranu zájmů jiné fyzické či právnické osoby, nebo jen se souhlasem subjektu údajů,
je-li zpracování osobních údajů protiprávní, a subjekt údajů nechce využít práva být zapomenut ve smyslu čl. čl. 17 Nařízení, ale tohoto práva,
Advokáti již osobní údaje subjektu údajů nepotřebují pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Využije-li subjekt údajů tohoto práva, jsou Advokáti povinni, resp. některý z nich, ještě před uplynutím doby pro omezení zpracování jeho osobních údajů jej informovat o tom, že bude omezení zpracování zrušeno, tedy že opět dojde k neomezenému zpracování.

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů zašle informace o přijatých opatřeních na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím společným správcem - Advokátem, který informaci poskytl, naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů je povinen poskytnout na žádost subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Advokát povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.


14. Subjekt údajů má právo na kterémkoli z Advokátů uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení, které zahrnuje právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, má subjekt údajů právo po kterémkoli z Advokátů požadovat, aby byly tyto osobní údaje předány (zaslány) jinému správci údajů napřímo.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů požadované údaje zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla žádost odeslána, případně i na kontaktní údaje jiného správce poskytnuté subjektem údajů. Zašle-li subjekt údajů žádost v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím společným správcem - Advokátem, který informaci poskytl, naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců – Advokátů je povinen poskytnout na žádost subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Advokát povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.


15. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 21 odst. 1 Nařízení, jsou-li zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Advokátů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Advokáti tyto údaje dále nezpracovávají, neprokáží-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku zašle subjekt údajů na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s tím, že oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů odpověď zašle na e-mailovou adresu subjektu údajů, z níž byla námitka odeslána. Zašle-li subjekt údajů námitku v listinné podobě a požádá-li zároveň o zaslání odpovědi dle tohoto článku v listinné podobě (případně neuvede-li kontaktní e-mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), bude mu tím společným správcem - Advokátem, který odpověď poskytl, naúčtován administrativní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oslovený Advokát, případně jiný ze společných správců - Advokátů je povinen poskytnout na námitku subjektu údajů informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho námitkou dle tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení námitky; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení námitky. Dojde-li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Advokát povinen o tom subjekt údajů informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení námitky, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.


16. Nepřijmou-li Advokáti opatření, o které subjekt údajů požádal, jsou povinni subjekt údajů opět ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí žádosti informovat o důvodech.


17. Vzhledem k tomu, že jsou Advokáti vázáni speciálními povinnostmi plynoucími ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK ze dne 31.10.1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), a dalších stavovských předpisů, zejména pak zákonnou povinností mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii, je možnost společných správců - Advokátů poskytovat informace a naplňovat práva třetích osob - subjektů údajů (tj. nikoli klientů) ve smyslu odst. 10-15 těchto Zásad prakticky vyloučena povinnostmi řádného výkonu advokacie. Advokáti proto jsou povinni takové žádosti třetích osob odmítat.*


18. Subjekt údajů má právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále také jen: „Úřad“) ve smyslu čl. 77 Nařízení stížnost, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo ze strany Advokátů - společných správců nebo některého z nich k porušení Nařízení. Proti závaznému rozhodnutí tohoto Úřadu, nebo v případě, že se Úřad stížností nezabývá nebo neinformuje-li subjekt údajů do tří (3) měsíců ode dne podání stížnosti o postupu ve věci, je subjekt údajů oprávněn požadovat soudní ochranu.

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
web: www.uoou.cz


19. Subjekt údajů má právo na soudní ochranu, a to jak vůči Úřadu, tak vůči Advokátům - společným správcům nebo některému z nich. Podrobnější informace k uplatnění práva na soudní ochranu jsou specifikovány v čl. 78 a 79 Nařízení.


20. Je-li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů (s výjimkou případů, kdy ustanovení čl. 34 Nařízení GDPR tento postup správci neukládá), jsou Advokáti povinni ohlásit Úřadu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku zjištění. Nestihnou-li Advokáti nebo některý z nich ohlásit porušení zabezpečení do 72 hodin, jsou povinni současně s pozdním ohlášením uvést Úřadu důvody takového zpoždění. Pravidlo o povinnosti oznámení porušení zabezpečení Úřadu se neuplatní, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro právo a svobody subjektů údajů. Oznámení na Úřad musí obsahovat náležitosti stanovené čl. 34 Nařízení GDPR.


21. Kontaktní údaje na Advokátní kancelář a jednotlivé Advokáty - správce osobních údajů:

adresa sídla: Wellnerova 1322/3C, 779 00 Olomouc
společná e-mailová adresa všech Advokátů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 581 200 576
ID datové schránky: JUDr. Tomáš Vymazal: jbcjayw
Mgr. Petr Čubík: rk9hsjq
Mgr. Hana Líňová: s3gazzt


(*) Vyplývá z Metodiky pro advokáty a advokátní kanceláře k dosažení shody s GDPR vydané Českou advokátní komorou.


logo1

Advokátní kancelář
JUDr. Tomáš Vymazal
Wellnerova 1322/3C
779 00 Olomouc

Kontakty:

  +420 581 200 576
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: jbcjayw


Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vymazal ©